รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3729001หนองทับม้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729002บกเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729003หนองทับม้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729004หนองทับม้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729005นาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729006คึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729007นาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729008นาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729009หนองคล้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729010นาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729011หนองทับม้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729012หนองทับม้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729013คึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729014บกเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729015นาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม(37290) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองทับม้า หมู่ 1 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
2.บ้านบก หมู่ 2 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
3.บ้านหนองทับม้า หมู่ 3 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
4.บ้านหนองทับม้า หมู่ 4 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
5.บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ 5 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
6.บ้านคึมข่า หมู่ 6 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
7.บ้านนาสะอาด หมู่ 7 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
8.บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ 8 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
9.บ้านหนองคล้า หมู่ 9 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
10.บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ 10 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
11.บ้านหนองทับม้า หมู่ 11 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
12.บ้านหนองทับม้า หมู่ 12 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
13.บ้านคึมข่า หมู่ 13 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
14.บ้านบก หมู่ 14 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
15.บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ 15 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290