รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5221001โปร่งน้ำร้อนเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221002กิ่งห้วยเบิกเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221003สันโป่งเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221004เหล่ายาวเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221005ศรีลังกาเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221006ฮ่องฮีเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221007นาเอี้ยงเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221008ทุ่งต๋ำเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221009สบเสริมเสริมกลางเสริมงามลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เสริมงาม(52210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโปร่งน้ำร้อน หมู่ 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
2.บ้านกิ่งห้วยเบิก หมู่ 2 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
3.บ้านสันโป่ง หมู่ 3 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
4.บ้านเหล่ายาว หมู่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
5.บ้านศรีลังกา หมู่ 5 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
6.บ้านฮ่องฮี หมู่ 6 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
7.บ้านนาเอี้ยง หมู่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
8.บ้านทุ่งต๋ำ หมู่ 8 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
9.บ้านสบเสริม หมู่ 9 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210