รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม ลำปาง คือ Soem Klang sub district, Soem Ngam district, Lampang
รหัสไปรษณีย์ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5221001โปร่งน้ำร้อนเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221002กิ่งห้วยเบิกเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221003สันโป่งเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221004เหล่ายาวเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221005ศรีลังกาเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221006ฮ่องฮีเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221007นาเอี้ยงเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221008ทุ่งต๋ำเสริมกลางเสริมงามลำปาง
5221009สบเสริมเสริมกลางเสริมงามลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เสริมงาม(52210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโปร่งน้ำร้อน หมู่ 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
2.บ้านกิ่งห้วยเบิก หมู่ 2 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
3.บ้านสันโป่ง หมู่ 3 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
4.บ้านเหล่ายาว หมู่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
5.บ้านศรีลังกา หมู่ 5 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
6.บ้านฮ่องฮี หมู่ 6 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
7.บ้านนาเอี้ยง หมู่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
8.บ้านทุ่งต๋ำ หมู่ 8 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
9.บ้านสบเสริม หมู่ 9 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210