รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5215001แม่ทะแม่ทะแม่ทะลำปาง
5215002ท่าแหนแม่ทะแม่ทะลำปาง
5215003สบเป๊าะแม่ทะแม่ทะลำปาง
5215004น้ำโทกหัวดงแม่ทะแม่ทะลำปาง
5215005จว๊ากแม่ทะแม่ทะลำปาง
5222006ผาลาดแม่ทะแม่ทะลำปาง
5215007ท่าแหนใต้แม่ทะแม่ทะลำปาง
5215008น้ำโทกหัวดงแม่ทะแม่ทะลำปาง
5215009แม่ทะแม่ทะแม่ทะลำปาง
5215010ท่าแหนพัฒนาแม่ทะแม่ทะลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ(52150) และ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ(52220) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านแม่ทะ หมู่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
2.บ้านท่าแหน หมู่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
3.บ้านสบเป๊าะ หมู่ 3 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
4.บ้านน้ำโทกหัวดง หมู่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
5.บ้านจว๊าก หมู่ 5 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
6.บ้านผาลาด หมู่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
7.บ้านท่าแหนใต้ หมู่ 7 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
8.บ้านน้ำโทกหัวดง หมู่ 8 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
9.บ้านแม่ทะ หมู่ 9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
10.บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150