รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ลำปาง คือ Mae Tha sub district, Mae Tha district, Lampang
รหัสไปรษณีย์ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5215001แม่ทะแม่ทะแม่ทะลำปาง
5215002ท่าแหนแม่ทะแม่ทะลำปาง
5215003สบเป๊าะแม่ทะแม่ทะลำปาง
5215004น้ำโทกหัวดงแม่ทะแม่ทะลำปาง
5215005จว๊ากแม่ทะแม่ทะลำปาง
5222006ผาลาดแม่ทะแม่ทะลำปาง
5215007ท่าแหนใต้แม่ทะแม่ทะลำปาง
5215008น้ำโทกหัวดงแม่ทะแม่ทะลำปาง
5215009แม่ทะแม่ทะแม่ทะลำปาง
5215010ท่าแหนพัฒนาแม่ทะแม่ทะลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ(52150) และ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ(52220) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านแม่ทะ หมู่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
2.บ้านท่าแหน หมู่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
3.บ้านสบเป๊าะ หมู่ 3 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
4.บ้านน้ำโทกหัวดง หมู่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
5.บ้านจว๊าก หมู่ 5 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
6.บ้านผาลาด หมู่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
7.บ้านท่าแหนใต้ หมู่ 7 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
8.บ้านน้ำโทกหัวดง หมู่ 8 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
9.บ้านแม่ทะ หมู่ 9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
10.บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150