รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5219001ป่าเหียงแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219002ลุ่มกลางแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219003หัวทุ่งแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219004แม่สันแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219005โป่งขวากแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219006ส้มป่อยแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219007ปันเต้าแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219008นาเงินแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219009หัวทุ่งพัฒนาแม่สันห้างฉัตรลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร(52190) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านป่าเหียง หมู่ 1 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
2.บ้านลุ่มกลาง หมู่ 2 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
3.บ้านหัวทุ่ง หมู่ 3 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
4.บ้านแม่สัน หมู่ 4 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
5.บ้านโป่งขวาก หมู่ 5 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
6.บ้านส้มป่อย หมู่ 6 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
7.บ้านปันเต้า หมู่ 7 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
8.บ้านนาเงิน หมู่ 8 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
9.บ้านหัวทุ่งพัฒนา หมู่ 9 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190