รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร ลำปาง คือ Mae San sub district, Hang Chat district, Lampang
รหัสไปรษณีย์ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5219001ป่าเหียงแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219002ลุ่มกลางแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219003หัวทุ่งแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219004แม่สันแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219005โป่งขวากแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219006ส้มป่อยแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219007ปันเต้าแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219008นาเงินแม่สันห้างฉัตรลำปาง
5219009หัวทุ่งพัฒนาแม่สันห้างฉัตรลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร(52190) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านป่าเหียง หมู่ 1 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
2.บ้านลุ่มกลาง หมู่ 2 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
3.บ้านหัวทุ่ง หมู่ 3 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
4.บ้านแม่สัน หมู่ 4 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
5.บ้านโป่งขวาก หมู่ 5 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
6.บ้านส้มป่อย หมู่ 6 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
7.บ้านปันเต้า หมู่ 7 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
8.บ้านนาเงิน หมู่ 8 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
9.บ้านหัวทุ่งพัฒนา หมู่ 9 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190