รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3711001ม่วงโป้โนนงามปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711002ม่วงโป้โนนงามปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711003โนนงามโนนงามปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711004นาเรืองโนนงามปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711005หนองน้ำขุ่นโนนงามปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711006คำไหลโนนงามปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711007นาเรืองโนนงามปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711008สนามชัยโนนงามปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมราชวงศา(37110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านม่วงโป้ หมู่ 1 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
2.บ้านม่วงโป้ หมู่ 2 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
3.บ้านโนนงาม หมู่ 3 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
4.บ้านนาเรือง หมู่ 4 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
5.บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 5 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
6.บ้านคำไหล หมู่ 6 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
7.บ้านนาเรือง หมู่ 7 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
8.บ้านสนามชัย หมู่ 8 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110