รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3729001โพนทองโพนทองเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729002สว่างโพนทองเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729003โพนทองโพนทองเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729004โพนทองโพนทองเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729005โป่งหินโพนทองเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729006หนองโนโพนทองเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729007สวนโคกโพนทองเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729008น้อยดอกหญ้าโพนทองเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729009โพนทองโพนทองเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729010โป่งหินโพนทองเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม(37290) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโพนทอง หมู่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
2.บ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
3.บ้านโพนทอง หมู่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
4.บ้านโพนทอง หมู่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
5.บ้านโป่งหิน หมู่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
6.บ้านหนองโน หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
7.บ้านสวนโคก หมู่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
8.บ้านน้อยดอกหญ้า หมู่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
9.บ้านโพนทอง หมู่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
10.บ้านโป่งหิน หมู่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290