รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3718001ไม้กลอนไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718002โพนเมืองไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718003ดอนชาดไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718004หัวดอนไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718005ขามไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718006ดอนม่วงไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718007โนนทุ่งไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718008นายูงไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718009จิกไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718010ถ่อนไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718011โพนเมืองไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718012โนนสูงไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718013จิกไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718014ดอนหวายไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718015โคกกลางไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
3718016หัวดอนไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พนา(37180) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านไม้กลอน หมู่ 1 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
2.บ้านโพนเมือง หมู่ 2 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
3.บ้านดอนชาด หมู่ 3 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
4.บ้านหัวดอน หมู่ 4 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
5.บ้านขาม หมู่ 5 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
6.บ้านดอนม่วง หมู่ 6 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
7.บ้านโนนทุ่ง หมู่ 7 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
8.บ้านนายูง หมู่ 8 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
9.บ้านจิก หมู่ 9 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
10.บ้านถ่อน หมู่ 10 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
11.บ้านโพนเมือง หมู่ 11 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
12.บ้านโนนสูง หมู่ 12 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
13.บ้านจิก หมู่ 13 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
14.บ้านดอนหวาย หมู่ 14 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
15.บ้านโคกกลาง หมู่ 15 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
16.บ้านหัวดอน หมู่ 16 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180