รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3700001ไร่ขีไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
3700002เหล่าเลิงไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
3700003นาดีไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
3700004ไร่ขีไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
3700005ไร่ขีไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
3700006ฟ้าห่วนไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
3700007นาอุดมไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
3700008นาล้อมไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
3700009โคกสว่างไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
3700010ไร่ขีไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ(37000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านไร่ขี หมู่ 1 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
2.บ้านเหล่าเลิง หมู่ 2 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
3.บ้านนาดี หมู่ 3 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
4.บ้านไร่ขี หมู่ 4 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
5.บ้านไร่ขี หมู่ 5 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
6.บ้านฟ้าห่วน หมู่ 6 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
7.บ้านนาอุดม หมู่ 7 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
8.บ้านนาล้อม หมู่ 8 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
9.บ้านโคกสว่าง หมู่ 9 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
10.บ้านไร่ขี หมู่ 10 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000