รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3729001ไร่สีสุกไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729002คึมชาดไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729003ป่าหวายไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729004ศรีราชาไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729005บูรพาไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729006นาหนองใหญ่ไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729007โคกสะอาดไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729008หนองแก้วไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
3729009ไร่สีสุกไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม(37290) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านไร่สีสุก หมู่ 1 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
2.บ้านคึมชาด หมู่ 2 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
3.บ้านป่าหวาย หมู่ 3 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
4.บ้านศรีราชา หมู่ 4 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
5.บ้านบูรพา หมู่ 5 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
6.บ้านนาหนองใหญ่ หมู่ 6 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
7.บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
8.บ้านหนองแก้ว หมู่ 8 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
9.บ้านไร่สีสุก หมู่ 9 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290