รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
34270กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
34270แก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
34270ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
34270โนนสวางกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
34270หนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
34170แก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานี
34170ขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี
34170เขมราฐเขมราฐอุบลราชธานี
34170เจียดเขมราฐอุบลราชธานี
34170นาแวงเขมราฐอุบลราชธานี
34170หนองนกทาเขมราฐอุบลราชธานี
34170หนองผือเขมราฐอุบลราชธานี
34170หนองสิมเขมราฐอุบลราชธานี
34170หัวนาเขมราฐอุบลราชธานี
34320กลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
34150ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
34150เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี
34150ค้อทองเขื่องในอุบลราชธานี
34150ชีทวนเขื่องในอุบลราชธานี
34150แดงหม้อเขื่องในอุบลราชธานี
34150ท่าไหเขื่องในอุบลราชธานี
34150ธาตุน้อยเขื่องในอุบลราชธานี
34150นาคำใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
34320โนนรังเขื่องในอุบลราชธานี
34320บ้านกอกเขื่องในอุบลราชธานี
34320บ้านไทยเขื่องในอุบลราชธานี
34150ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี
34150ศรีสุขเขื่องในอุบลราชธานี
34150สร้างถ่อเขื่องในอุบลราชธานี
34150สหธาตุเขื่องในอุบลราชธานี
34150หนองเหล่าเขื่องในอุบลราชธานี
34150หัวดอนเขื่องในอุบลราชธานี
34220โขงเจียมโขงเจียมอุบลราชธานี
34220นาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี
34220หนองแสงใหญ่โขงเจียมอุบลราชธานี
34220ห้วยไผ่โขงเจียมอุบลราชธานี
34220ห้วยยางโขงเจียมอุบลราชธานี
34000คำไฮใหญ่ดอนมดแดงอุบลราชธานี
34000ดอนมดแดงดอนมดแดงอุบลราชธานี
34000ท่าเมืองดอนมดแดงอุบลราชธานี
34000เหล่าแดงดอนมดแดงอุบลราชธานี
34160กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
34160กุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี
34160แก้งเดชอุดมอุบลราชธานี
34160คำครั่งเดชอุดมอุบลราชธานี
34160ตบหูเดชอุดมอุบลราชธานี
34160ท่าโพธิ์ศรีเดชอุดมอุบลราชธานี
34160ทุ่งเทิงเดชอุดมอุบลราชธานี
34160นากระแซงเดชอุดมอุบลราชธานี
34160นาเจริญเดชอุดมอุบลราชธานี
34160นาส่วงเดชอุดมอุบลราชธานี
34160โนนสมบูรณ์เดชอุดมอุบลราชธานี
34160บัวงามเดชอุดมอุบลราชธานี
34160ป่าโมงเดชอุดมอุบลราชธานี
34160โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
34160เมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี
34160สมสะอาดเดชอุดมอุบลราชธานี
34130กระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130กุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130กุศกรตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130คอนสายตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130คำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130โคกจานตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130เซเป็ดตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ตระการตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ตากแดดตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ถ้ำแข้ตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ท่าหลวงตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130นาพินตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130นาสะไมตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130โนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130บ้านแดงตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130เป้าตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130สะพือตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ห้วยฝ้ายพัฒนาตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
34330คำหว้าตาลสุมอุบลราชธานี
34330จิกเทิงตาลสุมอุบลราชธานี
34330ตาลสุมตาลสุมอุบลราชธานี
34330นาคายตาลสุมอุบลราชธานี
34330สำโรงตาลสุมอุบลราชธานี
34330หนองกุงตาลสุมอุบลราชธานี
34160กุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี
34160โคกชำแระทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี
34160นาเกษมทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี
34160นาห่อมทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี
34160หนองอ้มทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี
34280นาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี
34280โนนสมบูรณ์นาจะหลวยอุบลราชธานี
34280โนนสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี
34280บ้านตูมนาจะหลวยอุบลราชธานี
34280พรสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี
34280โสกแสงนาจะหลวยอุบลราชธานี
34170กองโพนนาตาลอุบลราชธานี
34170นาตาลนาตาลอุบลราชธานี
34170พะลานนาตาลอุบลราชธานี
34170พังเคนนาตาลอุบลราชธานี
34160นาดีนาเยียอุบลราชธานี
34160นาเยียนาเยียอุบลราชธานี
34160นาเรืองนาเยียอุบลราชธานี
34260ขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี
34260โคกสะอาดน้ำขุ่นอุบลราชธานี
34260ตาเกาน้ำขุ่นอุบลราชธานี
34260ไพบูลย์น้ำขุ่นอุบลราชธานี
34260เก่าขามน้ำยืนอุบลราชธานี
34260โซงน้ำยืนอุบลราชธานี
34260โดมประดิษฐ์น้ำยืนอุบลราชธานี
34260บุเปือยน้ำยืนอุบลราชธานี
34260ยางน้ำยืนอุบลราชธานี
34260ยางใหญ่น้ำยืนอุบลราชธานี
34260สีวิเชียรน้ำยืนอุบลราชธานี
34230คอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี
34230นาโพธิ์บุณฑริกอุบลราชธานี
34230โนนค้อบุณฑริกอุบลราชธานี
34230บัวงามบุณฑริกอุบลราชธานี
34230บ้านแมดบุณฑริกอุบลราชธานี
34230โพนงามบุณฑริกอุบลราชธานี
34230หนองสะโนบุณฑริกอุบลราชธานี
34230ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
34110กุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110ดอนจิกพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110ทรายมูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110นาโพธิ์พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110โนนกลางพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110โนนกาหลงพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110บ้านแขมพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110พิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110โพธิ์ไทรพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110โพธิ์ศรีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110ระเวพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110ไร่ใต้พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110อ่างศิลาพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34340โพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
34340ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
34340สองคอนโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
34340สารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
34340สำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
34340เหล่างามโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
34140ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140เตยม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140นาเลิงม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140โพนแพงม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140ม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140ยางโยภาพม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140ยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140หนองไข่นกม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140หนองช้างใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140หนองเมืองม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140หนองฮางม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140เหล่าบกม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34000กระโสบเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000กุดลาดเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000ขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000แจระแมเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000ในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000ปทุมเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000ปะอาวเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000หนองขอนเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000หัวเรือเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34190คำขวางวารินชำราบอุบลราชธานี
34190คำน้ำแซบวารินชำราบอุบลราชธานี
34190คูเมืองวารินชำราบอุบลราชธานี
34310ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
34190ธาตุวารินชำราบอุบลราชธานี
34190โนนผึ้งวารินชำราบอุบลราชธานี
34190โนนโหนนวารินชำราบอุบลราชธานี
34310บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี
34190บุ่งไหมวารินชำราบอุบลราชธานี
34190โพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานี
34190เมืองศรีไควารินชำราบอุบลราชธานี
34190วารินชำราบวารินชำราบอุบลราชธานี
34190สระสมิงวารินชำราบอุบลราชธานี
34190แสนสุขวารินชำราบอุบลราชธานี
34190หนองกินเพลวารินชำราบอุบลราชธานี
34310ห้วยขะยุงวารินชำราบอุบลราชธานี
34250แก้งกอกศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250คำไหลศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250ดอนใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250ตะบ่ายศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250นาคำศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250นาเลินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250ลาดควายศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250วารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250สงยางศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250หนามแท่งศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250เอือดใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34190แก่งโดมสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
34190ท่าช้างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
34190บุ่งมะแลงสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
34190สว่างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
34360ขามป้อมสำโรงอุบลราชธานี
34360ค้อน้อยสำโรงอุบลราชธานี
34360โคกก่องสำโรงอุบลราชธานี
34360โคกสว่างสำโรงอุบลราชธานี
34360โนนกลางสำโรงอุบลราชธานี
34360โนนกาเล็นสำโรงอุบลราชธานี
34360บอนสำโรงอุบลราชธานี
34360สำโรงสำโรงอุบลราชธานี
34360หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี
34350คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
34350คำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี
34350ช่องเม็กสิรินธรอุบลราชธานี
34350นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยสิรินธรอุบลราชธานี
34350โนนก่อสิรินธรอุบลราชธานี
34350ฝางคำสิรินธรอุบลราชธานี
34000แพงใหญ่เหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
34000โพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
34000หนองบกเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
34000เหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 208 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 20 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น รหัสไปรษณีย์ 34270
2. ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น รหัสไปรษณีย์ 34270
3. ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น รหัสไปรษณีย์ 34270
4. ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น รหัสไปรษณีย์ 34270
5. ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น รหัสไปรษณีย์ 34270
6. ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
7. ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
8. ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
9. ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
10. ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
11. ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
12. ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
13. ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
14. ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
15. ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก รหัสไปรษณีย์ 34320
16. ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
17. ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
18. ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
19. ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
20. ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
21. ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
22. ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
23. ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
24. ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก รหัสไปรษณีย์ 34320
25. ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก รหัสไปรษณีย์ 34320
26. ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก รหัสไปรษณีย์ 34320
27. ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
28. ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
29. ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
30. ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
31. ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
32. ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
33. ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม รหัสไปรษณีย์ 34220
34. ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม รหัสไปรษณีย์ 34220
35. ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม รหัสไปรษณีย์ 34220
36. ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม รหัสไปรษณีย์ 34220
37. ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม รหัสไปรษณีย์ 34220
38. ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
39. ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
40. ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
41. ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
42. ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
43. ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
44. ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
45. ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
46. ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
47. ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
48. ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
49. ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
50. ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
51. ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
52. ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
53. ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
54. ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
55. ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
56. ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
57. ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
58. ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
59. ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
60. ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
61. ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
62. ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
63. ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
64. ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
65. ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
66. ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
67. ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
68. ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
69. ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
70. ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
71. ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
72. ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
73. ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
74. ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
75. ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
76. ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
77. ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
78. ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
79. ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
80. ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
81. ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม รหัสไปรษณีย์ 34330
82. ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม รหัสไปรษณีย์ 34330
83. ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม รหัสไปรษณีย์ 34330
84. ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม รหัสไปรษณีย์ 34330
85. ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม รหัสไปรษณีย์ 34330
86. ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม รหัสไปรษณีย์ 34330
87. ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
88. ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
89. ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
90. ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
91. ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
92. ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย รหัสไปรษณีย์ 34280
93. ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย รหัสไปรษณีย์ 34280
94. ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย รหัสไปรษณีย์ 34280
95. ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย รหัสไปรษณีย์ 34280
96. ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย รหัสไปรษณีย์ 34280
97. ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย รหัสไปรษณีย์ 34280
98. ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
99. ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
100. ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
101. ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
102. ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
103. ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
104. ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
105. ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
106. ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
107. ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
108. ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
109. ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
110. ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
111. ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
112. ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
113. ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
114. ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
115. ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
116. ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
117. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
118. ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
119. ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
120. ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
121. ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
122. ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
123. ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
124. ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
125. ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
126. ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
127. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
128. ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
129. ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
130. ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
131. ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
132. ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
133. ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
134. ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
135. ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
136. ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
137. ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
138. ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ไทร รหัสไปรษณีย์ 34340
139. ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ไทร รหัสไปรษณีย์ 34340
140. ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ไทร รหัสไปรษณีย์ 34340
141. ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ไทร รหัสไปรษณีย์ 34340
142. ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ไทร รหัสไปรษณีย์ 34340
143. ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ไทร รหัสไปรษณีย์ 34340
144. ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
145. ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
146. ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
147. ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
148. ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
149. ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
150. ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
151. ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
152. ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
153. ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
154. ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
155. ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
156. ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
157. ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
158. ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
159. ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
160. ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
161. ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
162. ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
163. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
164. ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
165. ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
166. ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
167. ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
168. ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
169. ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
170. ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
171. ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
172. ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
173. ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยขะยุง รหัสไปรษณีย์ 34310
174. ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
175. ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
176. ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
177. ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยขะยุง รหัสไปรษณีย์ 34310
178. ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
179. ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
180. ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
181. ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
182. ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
183. ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
184. ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
185. ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยขะยุง รหัสไปรษณีย์ 34310
186. ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
187. ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
188. ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
189. ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
190. ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
191. ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
192. ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
193. ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
194. ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
195. ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
196. ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
197. ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
198. ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
199. ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
200. ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
201. ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
202. ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
203. ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
204. ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
205. ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
206. ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
207. ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
208. ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
209. ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
210. ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร รหัสไปรษณีย์ 34350
211. ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร รหัสไปรษณีย์ 34350
212. ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร รหัสไปรษณีย์ 34350
213. ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร รหัสไปรษณีย์ 34350
214. ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร รหัสไปรษณีย์ 34350
215. ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร รหัสไปรษณีย์ 34350
216. ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
217. ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
218. ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
219. ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000