รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
61120เขาขี้ฝอยทัพทันอุทัยธานี
61120โคกหม้อทัพทันอุทัยธานี
61120ตลุกดู่ทัพทันอุทัยธานี
61120ทัพทันทัพทันอุทัยธานี
61120ทุ่งนาไทยทัพทันอุทัยธานี
61120หนองกระทุ่มทัพทันอุทัยธานี
61120หนองกลางดงทัพทันอุทัยธานี
61120หนองยายดาทัพทันอุทัยธานี
61120หนองสระทัพทันอุทัยธานี
61120หนองหญ้าปล้องทัพทันอุทัยธานี
61140แก่นมะกรูดบ้านไร่อุทัยธานี
61140คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
61140เจ้าวัดบ้านไร่อุทัยธานี
61140ทัพหลวงบ้านไร่อุทัยธานี
61140บ้านบึงบ้านไร่อุทัยธานี
61140บ้านไร่บ้านไร่อุทัยธานี
61180บ้านใหม่คลองเคียนบ้านไร่อุทัยธานี
61180เมืองการุ้งบ้านไร่อุทัยธานี
61180วังหินบ้านไร่อุทัยธานี
61180หนองจอกบ้านไร่อุทัยธานี
61180หนองบ่มกล้วยบ้านไร่อุทัยธานี
61140ห้วยแห้งบ้านไร่อุทัยธานี
61180หูช้างบ้านไร่อุทัยธานี
61000เกาะเทโพเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000ดอนขวางเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000ท่าซุงเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000ทุ่งใหญ่เมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000น้ำซึมเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000เนินแจงเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000โนนเหล็กเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000สะแกกรังเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000หนองแกเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000หนองเต่าเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000หนองไผ่แบนเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000หนองพังค่าเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000หาดทนงเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000อุทัยใหม่เมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61160ทุ่งนางามลานสักอุทัยธานี
61160น้ำรอบลานสักอุทัยธานี
61160ประดู่ยืนลานสักอุทัยธานี
61160ป่าอ้อลานสักอุทัยธานี
61160ระบำลานสักอุทัยธานี
61160ลานสักลานสักอุทัยธานี
61150บ่อยางสว่างอารมณ์อุทัยธานี
61150ไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี
61150พลวงสองนางสว่างอารมณ์อุทัยธานี
61150สว่างอารมณ์สว่างอารมณ์อุทัยธานี
61150หนองหลวงสว่างอารมณ์อุทัยธานี
61130ดงขวางหนองขาหย่างอุทัยธานี
61130ดอนกลอยหนองขาหย่างอุทัยธานี
61130ท่าโพหนองขาหย่างอุทัยธานี
61130ทุ่งพึ่งหนองขาหย่างอุทัยธานี
61130หนองขาหย่างหนองขาหย่างอุทัยธานี
61130หนองไผ่หนองขาหย่างอุทัยธานี
61130หมกแถวหนองขาหย่างอุทัยธานี
61130หลุมเข้าหนองขาหย่างอุทัยธานี
61130ห้วยรอบหนองขาหย่างอุทัยธานี
61110เขากวางทองหนองฉางอุทัยธานี
61170เขาบางแกรกหนองฉางอุทัยธานี
61110ทุ่งพงหนองฉางอุทัยธานี
61110ทุ่งโพหนองฉางอุทัยธานี
61110บ้านเก่าหนองฉางอุทัยธานี
61110หนองฉางหนองฉางอุทัยธานี
61110หนองนางนวลหนองฉางอุทัยธานี
61110หนองยางหนองฉางอุทัยธานี
61110หนองสรวงหนองฉางอุทัยธานี
61110อุทัยเก่าหนองฉางอุทัยธานี
61170ทองหลางห้วยคตอุทัยธานี
61170สุขฤทัยห้วยคตอุทัยธานี
61170ห้วยคตห้วยคตอุทัยธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดอุทัยธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 9 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
2. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
3. ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
4. ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
5. ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
6. ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
7. ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
8. ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
9. ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
10. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
11. ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ รหัสไปรษณีย์ 61140
12. ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ รหัสไปรษณีย์ 61140
13. ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ รหัสไปรษณีย์ 61140
14. ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ รหัสไปรษณีย์ 61140
15. ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ รหัสไปรษณีย์ 61140
16. ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ รหัสไปรษณีย์ 61140
17. ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง รหัสไปรษณีย์ 61180
18. ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง รหัสไปรษณีย์ 61180
19. ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง รหัสไปรษณีย์ 61180
20. ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง รหัสไปรษณีย์ 61180
21. ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง รหัสไปรษณีย์ 61180
22. ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ รหัสไปรษณีย์ 61140
23. ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง รหัสไปรษณีย์ 61180
24. ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
25. ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
26. ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
27. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
28. ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
29. ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
30. ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
31. ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
32. ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
33. ตำบลหนองเต่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
34. ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
35. ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
36. ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
37. ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
38. ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก รหัสไปรษณีย์ 61160
39. ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก รหัสไปรษณีย์ 61160
40. ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก รหัสไปรษณีย์ 61160
41. ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก รหัสไปรษณีย์ 61160
42. ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก รหัสไปรษณีย์ 61160
43. ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก รหัสไปรษณีย์ 61160
44. ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างอารมณ์ รหัสไปรษณีย์ 61150
45. ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างอารมณ์ รหัสไปรษณีย์ 61150
46. ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างอารมณ์ รหัสไปรษณีย์ 61150
47. ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างอารมณ์ รหัสไปรษณีย์ 61150
48. ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างอารมณ์ รหัสไปรษณีย์ 61150
49. ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
50. ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
51. ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
52. ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
53. ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
54. ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
55. ตำบลหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
56. ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
57. ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
58. ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
59. ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก รหัสไปรษณีย์ 61170
60. ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
61. ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
62. ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
63. ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
64. ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
65. ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
66. ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
67. ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
68. ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก รหัสไปรษณีย์ 61170
69. ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก รหัสไปรษณีย์ 61170
70. ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก รหัสไปรษณีย์ 61170