รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
53140ข่อยสูงตรอนอุตรดิตถ์
53140น้ำอ่างตรอนอุตรดิตถ์
53140บ้านแก่งตรอนอุตรดิตถ์
53140วังแดงตรอนอุตรดิตถ์
53140หาดสองแควตรอนอุตรดิตถ์
53230น้ำพี้ทองแสนขันอุตรดิตถ์
53230บ่อทองทองแสนขันอุตรดิตถ์
53230ป่าคายทองแสนขันอุตรดิตถ์
53230ผักขวงทองแสนขันอุตรดิตถ์
53150จริมท่าปลาอุตรดิตถ์
53150ท่าปลาท่าปลาอุตรดิตถ์
53110ท่าแฝกท่าปลาอุตรดิตถ์
53150นางพญาท่าปลาอุตรดิตถ์
53150น้ำหมันท่าปลาอุตรดิตถ์
53190ผาเลือดท่าปลาอุตรดิตถ์
53190ร่วมจิตท่าปลาอุตรดิตถ์
53190หาดล้าท่าปลาอุตรดิตถ์หมู่ 1-3, 9
53150หาดล้าท่าปลาอุตรดิตถ์หมู่ 4-8
53110เด่นเหล็กน้ำปาดอุตรดิตถ์
53110น้ำไคร้น้ำปาดอุตรดิตถ์
53110น้ำไผ่น้ำปาดอุตรดิตถ์
53110บ้านฝายน้ำปาดอุตรดิตถ์
53110แสนตอน้ำปาดอุตรดิตถ์
53110ห้วยมุ่นน้ำปาดอุตรดิตถ์
53180นาขุมบ้านโคกอุตรดิตถ์
53180บ่อเบี้ยบ้านโคกอุตรดิตถ์
53180บ้านโคกบ้านโคกอุตรดิตถ์
53180ม่วงเจ็ดต้นบ้านโคกอุตรดิตถ์
53120คอรุมพิชัยอุตรดิตถ์
53120ท่ามะเฟืองพิชัยอุตรดิตถ์
53220ท่าสักพิชัยอุตรดิตถ์
53120นายางพิชัยอุตรดิตถ์
53120นาอินพิชัยอุตรดิตถ์
53120ในเมืองพิชัยอุตรดิตถ์
53120บ้านโคนพิชัยอุตรดิตถ์
53220บ้านดาราพิชัยอุตรดิตถ์
53120บ้านหม้อพิชัยอุตรดิตถ์
53120พญาแมนพิชัยอุตรดิตถ์
53120ไร่อ้อยพิชัยอุตรดิตถ์
53160บ้านเสี้ยวฟากท่าอุตรดิตถ์
53160ฟากท่าฟากท่าอุตรดิตถ์
53160สองคอนฟากท่าอุตรดิตถ์
53160สองห้องฟากท่าอุตรดิตถ์
53000ขุนฝางเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000งิ้วงามเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000ถ้ำฉลองเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000ท่าเสาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000ท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000น้ำริดเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000บ้านเกาะเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์หมู่ 1-6, 10
53170บ้านเกาะเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์หมู่ 7-9
53000บ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000บ้านด่านเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000ป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000ผาจุกเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53170วังกะพี้เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000วังดินเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000แสนตอเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000หาดกรวดเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000หาดงิ้วเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53130ชัยจุมพลลับแลอุตรดิตถ์
53210ด่านแม่คำมันลับแลอุตรดิตถ์
53210ทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์
53130นานกกกลับแลอุตรดิตถ์
53210ไผ่ล้อมลับแลอุตรดิตถ์
53130ฝายหลวงลับแลอุตรดิตถ์
53130แม่พูลลับแลอุตรดิตถ์
53130ศรีพนมมาศลับแลอุตรดิตถ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 66 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 13 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรอน รหัสไปรษณีย์ 53140
2. ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรอน รหัสไปรษณีย์ 53140
3. ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรอน รหัสไปรษณีย์ 53140
4. ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรอน รหัสไปรษณีย์ 53140
5. ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรอน รหัสไปรษณีย์ 53140
6. ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทองแสนขัน รหัสไปรษณีย์ 53230
7. ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทองแสนขัน รหัสไปรษณีย์ 53230
8. ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทองแสนขัน รหัสไปรษณีย์ 53230
9. ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทองแสนขัน รหัสไปรษณีย์ 53230
10. ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา รหัสไปรษณีย์ 53150
11. ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา รหัสไปรษณีย์ 53150
12. ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด รหัสไปรษณีย์ 53110
13. ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา รหัสไปรษณีย์ 53150
14. ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา รหัสไปรษณีย์ 53150
15. ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่วมจิต รหัสไปรษณีย์ 53190
16. ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่วมจิต รหัสไปรษณีย์ 53190
17. หมู่ 1-3, 9 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่วมจิต รหัสไปรษณีย์ 53190
18. หมู่ 4-8 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา รหัสไปรษณีย์ 53150
19. ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด รหัสไปรษณีย์ 53110
20. ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด รหัสไปรษณีย์ 53110
21. ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด รหัสไปรษณีย์ 53110
22. ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด รหัสไปรษณีย์ 53110
23. ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด รหัสไปรษณีย์ 53110
24. ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด รหัสไปรษณีย์ 53110
25. ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก รหัสไปรษณีย์ 53180
26. ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก รหัสไปรษณีย์ 53180
27. ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก รหัสไปรษณีย์ 53180
28. ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก รหัสไปรษณีย์ 53180
29. ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
30. ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
31. ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสัก รหัสไปรษณีย์ 53220
32. ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
33. ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
34. ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
35. ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
36. ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสัก รหัสไปรษณีย์ 53220
37. ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
38. ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
39. ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
40. ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฟากท่า รหัสไปรษณีย์ 53160
41. ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฟากท่า รหัสไปรษณีย์ 53160
42. ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฟากท่า รหัสไปรษณีย์ 53160
43. ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฟากท่า รหัสไปรษณีย์ 53160
44. ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
45. ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
46. ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
47. ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
48. ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
49. ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
50. ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
51. หมู่ 1-6, 10 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
52. หมู่ 7-9 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังกะพี้ รหัสไปรษณีย์ 53170
53. ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
54. ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
55. ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
56. ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
57. ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังกะพี้ รหัสไปรษณีย์ 53170
58. ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
59. ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
60. ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
61. ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
62. ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลับแล รหัสไปรษณีย์ 53130
63. ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง รหัสไปรษณีย์ 53210
64. ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง รหัสไปรษณีย์ 53210
65. ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลับแล รหัสไปรษณีย์ 53130
66. ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง รหัสไปรษณีย์ 53210
67. ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลับแล รหัสไปรษณีย์ 53130
68. ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลับแล รหัสไปรษณีย์ 53130
69. ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลับแล รหัสไปรษณีย์ 53130