รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดยะลา
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
95000กรงปินังกรงปินังยะลา
95000ปุโรงกรงปินังยะลา
95000สะเอะกรงปินังยะลา
95000ห้วยกระทิงกรงปินังยะลา
95120กาบังกาบังยะลา
95120บาละกาบังยะลา
95150คีรีเขตธารโตยะลา
95150ธารโตธารโตยะลา
95150บ้านแหรธารโตยะลา
95170แม่หวาดธารโตยะลาหมู่ 1-5, 7-8
95130แม่หวาดธารโตยะลาหมู่ 6, 9
95130เขื่อนบางลางบันนังสตายะลา
95130ตลิ่งชันบันนังสตายะลา
95130ตาเนาะปูเต๊ะบันนังสตายะลา
95130ถ้ำทะลุบันนังสตายะลา
95130บันนังสตาบันนังสตายะลา
95130บาเจาะบันนังสตายะลา
95110ตาเนาะแมเราะเบตงยะลา
95110ธารน้ำทิพย์เบตงยะลา
95110เบตงเบตงยะลา
95110ยะรมเบตงยะลา
95110อัยเยอร์เวงเบตงยะลา
95000ตาเซะเมืองยะลายะลา
95000ท่าสาปเมืองยะลายะลา
95000บันนังสาเรงเมืองยะลายะลา
95000บุดีเมืองยะลายะลา
95000เปาะเส้งเมืองยะลายะลา
95160พร่อนเมืองยะลายะลา
95000ยะลาเมืองยะลายะลา
95000ยุโปเมืองยะลายะลา
95160ลำพะยาเมืองยะลายะลา
95160ลำใหม่เมืองยะลายะลา
95160ลิดลเมืองยะลายะลา
95000สะเตงเมืองยะลายะลา
95000สะเตงนอกเมืองยะลายะลา
95000หน้าถ้ำเมืองยะลายะลา
95120กาตองยะหายะลา
95120ตาชียะหายะลา
95120บาโงยซิแนยะหายะลา
95120บาโร๊ะยะหายะลา
95120ปะแตยะหายะลา
95120ยะหายะหายะลา
95120ละแอยะหายะลา
95140กอตอตือร๊ะรามันยะลา
95140กายูบอเกาะรามันยะลา
95140กาลอรามันยะลา
95140กาลูปังรามันยะลา
95140เกะรอรามันยะลา
95140โกตาบารูรามันยะลา
95140จะกว๊ะรามันยะลา
95140ตะโล๊ะหะลอรามันยะลา
95140ท่าธงรามันยะลา
95140เนินงามรามันยะลา
95140บาโงยรามันยะลา
95140บาลอรามันยะลา
95140บือมังรามันยะลา
95140ยะต๊ะรามันยะลา
95140วังพญารามันยะลา
95140อาซ่องรามันยะลา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดยะลา แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 8 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
2. ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
3. ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
4. ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
5. ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
6. ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
7. ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธารโต รหัสไปรษณีย์ 95150
8. ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธารโต รหัสไปรษณีย์ 95150
9. ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธารโต รหัสไปรษณีย์ 95150
10. หมู่ 1-5, 7-8 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่หวาด รหัสไปรษณีย์ 95170
11. หมู่ 6, 9 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา รหัสไปรษณีย์ 95130
12. ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา รหัสไปรษณีย์ 95130
13. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา รหัสไปรษณีย์ 95130
14. ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา รหัสไปรษณีย์ 95130
15. ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา รหัสไปรษณีย์ 95130
16. ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา รหัสไปรษณีย์ 95130
17. ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา รหัสไปรษณีย์ 95130
18. ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เบตง รหัสไปรษณีย์ 95110
19. ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เบตง รหัสไปรษณีย์ 95110
20. ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เบตง รหัสไปรษณีย์ 95110
21. ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เบตง รหัสไปรษณีย์ 95110
22. ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เบตง รหัสไปรษณีย์ 95110
23. ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
24. ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
25. ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
26. ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
27. ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
28. ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่ รหัสไปรษณีย์ 95160
29. ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
30. ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
31. ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่ รหัสไปรษณีย์ 95160
32. ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่ รหัสไปรษณีย์ 95160
33. ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่ รหัสไปรษณีย์ 95160
34. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
35. ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
36. ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
37. ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
38. ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
39. ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
40. ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
41. ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
42. ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
43. ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
44. ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
45. ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
46. ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
47. ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
48. ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
49. ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
50. ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
51. ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
52. ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
53. ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
54. ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
55. ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
56. ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
57. ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
58. ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
59. ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140