รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดยโสธร
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
35140กำแมดกุดชุมยโสธร
35140กุดชุมกุดชุมยโสธร
35140คำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร
35140นาโส่กุดชุมยโสธร
35140โนนเปือยกุดชุมยโสธร
35140โพนงามกุดชุมยโสธร
35140หนองหมีกุดชุมยโสธร
35140หนองแหนกุดชุมยโสธร
35140ห้วยแก้งกุดชุมยโสธร
35160กุดน้ำใสค้อวังยโสธร
35160ค้อวังค้อวังยโสธร
35160น้ำอ้อมค้อวังยโสธร
35160ฟ้าห่วนค้อวังยโสธร
35110กุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร
35110กู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร
35180แคนน้อยคำเขื่อนแก้วยโสธร
35180ดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธร
35110ดงเจริญคำเขื่อนแก้วยโสธร
35110ทุ่งมนคำเขื่อนแก้วยโสธร
35180นาแกคำเขื่อนแก้วยโสธร
35180นาคำคำเขื่อนแก้วยโสธร
35110โพนทันคำเขื่อนแก้วยโสธร
35110ย่อคำเขื่อนแก้วยโสธร
35110ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร
35110สงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร
35110เหล่าไฮคำเขื่อนแก้วยโสธร
35170ดงมะไฟทรายมูลยโสธร
35170ดู่ลาดทรายมูลยโสธร
35170ทรายมูลทรายมูลยโสธร
35170นาเวียงทรายมูลยโสธร
35170ไผ่ทรายมูลยโสธร
35120คำเตยไทยเจริญยโสธร
35120คำไผ่ไทยเจริญยโสธร
35120ไทยเจริญไทยเจริญยโสธร
35120น้ำคำไทยเจริญยโสธร
35120ส้มผ่อไทยเจริญยโสธร
35150กระจายป่าติ้วยโสธร
35150โคกนาโกป่าติ้วยโสธร
35150เชียงเพ็งป่าติ้วยโสธร
35150โพธิ์ไทรป่าติ้วยโสธร
35150ศรีฐานป่าติ้วยโสธร
35130คูเมืองมหาชนะชัยยโสธร
35130โนนทรายมหาชนะชัยยโสธร
35130บากเรือมหาชนะชัยยโสธร
35130บึงแกมหาชนะชัยยโสธร
35130ผือฮีมหาชนะชัยยโสธร
35130พระเสาร์มหาชนะชัยยโสธร
35130ฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร
35130ม่วงมหาชนะชัยยโสธร
35130สงยางมหาชนะชัยยโสธร
35130หัวเมืองมหาชนะชัยยโสธร
35000ขั้นไดใหญ่เมืองยโสธรยโสธร
35000ขุมเงินเมืองยโสธรยโสธร
35000เขื่องคำเมืองยโสธรยโสธร
35000ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
35000ดู่ทุ่งเมืองยโสธรยโสธร
35000เดิดเมืองยโสธรยโสธร
35000ตาดทองเมืองยโสธรยโสธร
35000ทุ่งแต้เมืองยโสธรยโสธร
35000ทุ่งนางโอกเมืองยโสธรยโสธร
35000นาสะไมย์เมืองยโสธรยโสธร
35000น้ำคำใหญ่เมืองยโสธรยโสธร
35000ในเมืองเมืองยโสธรยโสธร
35000สำราญเมืองยโสธรยโสธร
35000สิงห์เมืองยโสธรยโสธร
35000หนองคูเมืองยโสธรยโสธร
35000หนองเป็ดเมืองยโสธรยโสธร
35000หนองเรือเมืองยโสธรยโสธร
35000หนองหินเมืองยโสธรยโสธร
35120กุดเชียงหมีเลิงนกทายโสธร
35120กุดแห่เลิงนกทายโสธร
35120โคกสำราญเลิงนกทายโสธร
35120บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
35120ศรีแก้วเลิงนกทายโสธร
35120สร้างมิ่งเลิงนกทายโสธร
35120สวาทเลิงนกทายโสธร
35120สามแยกเลิงนกทายโสธร
35120สามัคคีเลิงนกทายโสธร
35120ห้องแซงเลิงนกทายโสธร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 79 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 9 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
2. ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
3. ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
4. ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
5. ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
6. ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
7. ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
8. ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
9. ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
10. ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค้อวัง รหัสไปรษณีย์ 35160
11. ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค้อวัง รหัสไปรษณีย์ 35160
12. ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค้อวัง รหัสไปรษณีย์ 35160
13. ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค้อวัง รหัสไปรษณีย์ 35160
14. ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
15. ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
16. ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 35180
17. ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 35180
18. ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
19. ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
20. ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 35180
21. ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 35180
22. ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
23. ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
24. ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
25. ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
26. ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
27. ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล รหัสไปรษณีย์ 35170
28. ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล รหัสไปรษณีย์ 35170
29. ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล รหัสไปรษณีย์ 35170
30. ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล รหัสไปรษณีย์ 35170
31. ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล รหัสไปรษณีย์ 35170
32. ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
33. ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
34. ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
35. ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
36. ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
37. ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าติ้ว รหัสไปรษณีย์ 35150
38. ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าติ้ว รหัสไปรษณีย์ 35150
39. ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าติ้ว รหัสไปรษณีย์ 35150
40. ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าติ้ว รหัสไปรษณีย์ 35150
41. ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าติ้ว รหัสไปรษณีย์ 35150
42. ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
43. ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
44. ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
45. ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
46. ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
47. ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
48. ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
49. ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
50. ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
51. ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
52. ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
53. ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
54. ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
55. ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
56. ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
57. ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
58. ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
59. ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
60. ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
61. ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
62. ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
63. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
64. ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
65. ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
66. ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
67. ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
68. ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
69. ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
70. ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
71. ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
72. ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
73. ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
74. ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
75. ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
76. ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
77. ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
78. ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
79. ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120